Vi värnar om miljön

Vi ska i all vår verksamhet sträva efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten så bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer.

Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Alla anställda utbildas och informeras kontinuerligt så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete och medverka i vår strävan efter att leva upp till aktuella miljökrav.

I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara optimal och så miljömässig som möjligt. Restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas.

Vi arbetar ständigt med vår miljöpolicy genom att:

  • Följa gällande miljölagstiftning samt övriga, för verksamheten, gällande regler
  • Kontinuerligt upprätta miljömål för verksamheten som följs upp och revideras
  • Se till att hela vår verksamhet systematiskt strävar mot ständiga miljöförbättringar samt förebygga och minska den miljöpåverkan som verksamheten åstadkommer
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring vår miljöpolicy och miljöfrågor hos våra medarbetare för ett miljömedvetet tänk i det dagliga arbetet
  • Ständigt sträva efter en modern och miljövänlig maskinpark och kontinuerligt verka för minskade utsläpp från våra fordon och transporter
  • I vår verksamhet bidra till återvinning och hantering av avfall på ett säkert och miljöanpassat sätt

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss om våra tjänster.